Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń czy też innych organizacji społecznych lub zawodowych i fundacji a także z rejestru dłużników niewypłacalnych.

W ramach istnienia owego rejestru stworzona została Centralna Informacja Rejestru, której głównym zadaniem jest:

  • Prowadzenie zbioru informacji wraz z elektronicznym ich katalogiem
  • Udzielanie informacji dostępnych w rejestrze
  • Wydawanie wyciągów i odpisów oraz zaświadczeń z rejestru
  • Wydawanie dokumentów o mocy urzędowej oraz ich kopii drogą elektroniczną
  • Pobieranie opłat za udzielanie określonych informacji z rejestru

Jednak to, co nas najbardziej interesuje to rejestr dłużników niewypłacalnych, który jest zamieszczony w całym rejestrze sądowym. Wpisuje się do niego:

  • Osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą i ogłoszono ich upadłość lub taki wniosek został oddalony na skutek niewypłacalności dłużnika
  • Wspólnicy, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność całym swym majątkiem za działania spółki w przypadku przyjęcia lub oddalenia wniosku o upadłość firmy
  • Dłużnicy, którzy na podstawie postępowania egzekucyjnego muszą wyjawić swój majątek
  • Osoby pozbawione przez sąd możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek a także pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub pełnomocnika w spółce handlowej, spółdzielni lub przedsiębiorstwie

Dokonywane wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych zostają automatycznie usunięte po upływie 10 lat od ich złożenia, z wyłączeniem przypadku, kiedy sąd prowadzący postępowanie wyznaczy krótszy termin.

Organem rozporządzającym prowadzenie tego rejestru jest Minister Sprawiedliwości, to on jest odpowiedzialny za przejrzystość i kompletność tych danych.

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, dodatkowe, ważne informacje o przedsiębiorcach, które mogą uchronić innych przed nierzetelnością i nadużyciami np. o zaległościach wobec ZUS-u, niezapłaconych podatkach, samych wierzycielach i ich zadłużeniu. Dzięki jawności systemu, bez przeszkód można mieć wgląd do akt rejestru podmiotów wpisanych do niego.